Algemene Voorwaarden

Je kunt hieronder onze algemene voorwaarden lezen.
Bovendien sturen we ze je ook bij het verzenden van een offerte toe.
De Bewust Leiderschap Academy is eigendom van Uniovision. (www.uniovision.nl)

Algemene Voorwaarden  – Bewust Leiderschap Academy   
_________________________________________________________________________________________

Voor de deelnemer
Je zelf ont-wikkelen bij de Bewust Leiderschap Academy is een innerlijke weg waar jezelf de verantwoordelijkheid voor draagt. De begeleiders van de Bewust Leiderschap Academy zijn geen hulpverleners en ook geen therapeuten.
De begeleiders van de Bewust Leiderschap Academy hebben de intentie om mensen vanuit onvoorwaardelijke liefde te begeleiden bij het ontwikkelen van hun bewustzijn.

Geheimhouding
De begeleiders verstrekken geen informatie aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de deelnemer wordt geschaad, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Behoudens aanspraak op grond van wettelijke verplichtingen.

Aansprakelijkheid
De begeleiders van de Bewust Leiderschap Academy kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of schade van welke aard ook, welke direct of indirect in verband kan worden gebracht met deelname aan de opleiding.

Deelnemers kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die, door het niet opvolgen van de door de begeleiding gegeven aanwijzingen of adviezen, door henzelf wordt toegebracht aan personen, huis of huisraad.

Contact & Digitale communicatie
Met de begeleiders van de Bewust Leiderschap Academy kun je op verschillende wijze in contact komen. Gezien de aard van onze activiteiten geven wij de voorkeur aan contact in persoon of via de telefoon.

Van contact via: ‘sms’, ‘app’ en dergelijke ‘chat services’ maken wij geen gebruik. Het past niet in onze visie.
Concreet betekent dit dat wanneer deelnemers ons sms-en, een app sturen ed. wij hier niets mee doen, het bericht wordt als niet verzonden beschouwd.

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar (ma – vr)  9.30 – 18.30 uur.

Bij geen gehoor’ kun je het antwoordapparaat inspreken.  Wij nemen contact op zodra daarvoor gelegenheid is.
Voor het maken van een afspraak kun je ons ook bereiken via de mail:  www.info@bewustleiderschap.com We vragen je vriendelijk je telefoonnummer in de mail mee te sturen omdat we er de voorkeur aan geven om in persoon, telefonisch antwoordt te geven op je vraag.

Sociale netwerken
Via het Facebook, Twitter en linkedIn kun je verbinding maken met ons netwerk. Dit is niet bedoelt voor vragen, afmelding ed.

Training Bewust Leiderschap Specifiek

De opleidingsdagen
Lestijden
De lessen lopen in principe van 9.30 tot 17.00 uur
om 9.15 kun je terecht voor koffie en thee, we starten op tijd.
Er zijn een aantal kleine pauzes en een pauze voor de lunch

Afmelden
Wanneer je je wilt afmelden voor een opleidingsdag dan kan dat alléén telefonisch en zo mogelijk tenminste 24 uur van te voren.  Sms, Apps, facebook ed. berichten accepteren wij niet, ze worden als niet verzonden beschouwd.

Inhalen van een gemiste les
Met het missen van een opleidingsdag mis je veel. Wij willen dit dan ook begrenzen.
We hebben een aanwezigheidsplicht van 93 % . Een onverhoopt gemiste lesdag kun je desgewenst  inhalen middels een individuele sessie. We raden dit ten zeerste aan, echter er zijn wel extra kosten aan verbonden in de vorm van een reguliere sessie. Mis je meerdere lesdagen dan verlies je daarmee uitzicht op het certificaat en je toegang tot het volgende jaar.
Hierin zijn we best streng; weet dat hier heel bewust voor is gekozen en niet bedoeld is om ‘gemeen’ te zijn. Het inhalen van een lesdag d.m.v. een individuele sessie, is niet van invloed op de aanwezigheidsplicht van de officiële lesdagen.

Deelnemersbijdrage
De financiële bijdrage aan Bewust Leiderschap betreft:

  • het bedrag voor de opleiding, dit is een vast bedrag, al dan niet individueel is bepaald
  • de lesmaterialen
  • de kosten voor het verblijf, koffie thee en versnaperingen

Niet inbegrepen:

  • Je eigen reiskosten naar onze locatie te Groningen/Utrecht.
  • We vragen je een eigen lunchpakket mee te nemen of gebruik te maken van voorzieningen in de buurt, waar jezelf een broodje kunt kopen.

 Inschrijven & Betalen
Je bent ingeschreven na inlevering van een ondertekend inschrijfformulier en overmaking van het deelname bedrag (zie jouw brief voor het juiste bedrag) op de betaalrekening van Uniovision (eigenaar van de Bewust Leiderschap Academy) . Dit bedrag dient overeenkomstig de vervaldatum op de rekening van Uniovision te zijn bijgeschreven. Wanneer je in termijnen betaalt vind je de informatie hierover terug in de offerte die je van ons hebt ontvangen.

Wanneer je zélf wenst te annuleren
Wanneer je jouw deelname aan de opleiding wenst te annuleren/beëindigen kunnen wij, hoe graag we ook zouden willen, geen (volledige) restitutie verlenen. Dit heeft te maken met dat wij op basis van de inschrijvingen zelf verplichtingen aangaan.

 Financiële verplichtingen bij annulering/beëindiging deelname:
Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van een opleidingsjaar is 1/3 deel van de bijdrage voor deelname verschuldigd.

Bij annulering ná aanvang van het opleidingsjaar is restitutie van de deelnemersbijdrage niet meer mogelijk. Ook wanneer er ‘betalingsafspraken’ zijn vastgelegd, dienen de openstaande bedragen te worden voldaan.  In uitzonderlijke situaties is de Bewust Leiderschap Academy bereid een persoonlijke regeling te treffen wanneer wij hiertoe aanleiding zien. Deelnemers kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

Restitutie bij onvoldoende deelnemers
De opleidingen/trainingen starten met minimaal 4 deelnemers.
Wanneer er 4 weken vóór aanvang van de training onvoldoende aanmeldingen zijn, wordt restitutie verleend van de betaalde deelnamebijdrage.

Tussentijdse beëindiging
Wanneer gedurende een opleidingsjaar, je op een punt komt waar jij niet verder wilt met je ontwikkeling, dit kan gebeuren, dan vragen we vriendelijk hierover telefonisch contact op te nemen. We nodigen deelnemers altijd uit voor een afsluitend gesprek, om dat wat er speelt ‘rond’ te maken. Bij een definitieve stop, vragen we dit schriftelijk per reguliere post te bevestigen. Je ontvangt van Bewust Leiderschap Academy een bewijs van uitschrijving en een financieel overzicht van de (eventueel) nog openstaande betalingstermijnen.

Mocht je op een later moment verder willen, dan ben je van harte welkom. We nodigen je in dat geval opnieuw uit voor een intake gesprek om samen te kijken waar je op dat moment staat. Halverwege een opleidingsjaar instromen behoort niet tot de opties.

Individuele begeleiding
Persoonlijke thematiek die tijdens de opleiding naar voren komt kan soms ‘te groot’ zijn/te veel omvatten om tijdens een opleidingsdag ‘rond’ te maken. We bieden je dan de gelegenheid om hiervoor een individuele afspraak te maken, met een van de begeleiders.

Betaling
Na afloop van een sessie krijgt je een factuur per email toegestuurd. Deze dient te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

 Annulering afspraak
Wanneer je een individuele afspraak wilt annuleren vragen we je dit zo snel mogelijk te melden.

Voor een annulering die minder dan 24 uur voor de afspraak is doorgegeven, wordt 50% van deze afspraak in rekening gebracht.
In het geval van overmacht wordt er niets in rekening gebracht.

Indien de begeleider vanwege dringende redenen de afspraak moet annuleren is er geen betaling verschuldigd. De begeleider zal zijn/haar uiterste best doen om op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak te maken.

Certificaat voor de Training / Opleiding
Deelnemers ontvangen per deel van de Opleiding een certificaat wanneer is voldaan aan de opleidingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

– het voldoen aan de huiswerkverplichting, naar tevredenheid van de begeleiders.
– het voldoen aan de opkomstplicht van 93% voor de lesdagen.
– het leveren van een actieve bijdrage in de lessen
– de praktijk-examen-opdracht aan het einde van het les jaar is met een voldoende
afgesloten.

algemene voorwaarden

De Bewust Leiderschap Academy is onderdeel van het Uniovision concept. We doen nog veel meer. Zo organiseren we buitenlandse reizen, hebben we een uitgebreide online nieuwssite over Bewust Leiderschap, hebben we een particulier programma en leiden we begeleiders op.